คณะผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา

ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
e-mail : -

รศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
e-mail : -

นางผ่องศรี เสียมไหม
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา
นายศักดา ดอกแก้ว
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นางพิมพ์ฉวี โทนะบุตร
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานธุรการ

 

นายวรพงศ์ อินทนนท์
รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้างานกิจการ
และบริการนักศึกษา

นายทวีศักดิ์ นาคแก้ว
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางพิมพ์ฉวี โทนะบุตร
หัวหน้างานช่างและยานพาหนะ

นายถนอม อุตรัตน์
หัวหน้างานแพทย์และอนามัย

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-3976314,02-3976308
© 2023 Computer

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 1

Yesterday 59

Week 320

Month 203

All 72386