ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

     มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการจัดตั้งวิทยาเขตบางนา ขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เพื่อรองรับกับจำนวนนักศึกษาที่มีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อแก้ปัญหาด้านสถานที่จัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้เสนอแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่เรียนต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัย จัดตั้งวิทยาเขตบางนาบนที่ดินซึ่งมีผู้บริจาค จำนวน 150 ไร่ บริเวณกิโลเมตรที่ 8 ถนน บางนา-ตราด แขวงดอกไม้ เขตบางนา (ปัจจุบันขึ้นกับเขตประเวศ) กรุงเทพมหานคร ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย จัดตั้งกองงานวิทยาเขตบางนา พ.ศ. 2524 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 145 วันที่ 20 สิงหาคม 2524 และมหาวิทยาลัยได้เปิดใช้กองงงานวิทยาเขตบางนา โดยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในวิชาพื้นฐานชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2527 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2527 เป็นต้นมา นอกจากนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนทางการศึกษาระดับสูงให้กับประชาชนทั้งในส่วนกลาง และจังหวัดใกล้เคียงมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทที่วิทยาเขตบางนาตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 

     ปรัชญา (Philosophy)      : มุ่งสร้างงานตามพันธกิจ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

    ปณิธาน (Ambition)        : พัฒนากองงานวิทยาเขตบางนา ให้เป็นแหล่งสนับสนุนทางวิทยาการแบบตลาดวิชา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

    วิสัยทัศน์ (Vision)           : สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบตลาดวิชา ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ช่วยสร้างสรรค์สังคม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-3976314,02-3976308
© 2023 Computer

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 1

Yesterday 59

Week 320

Month 203

All 72386