พันธกิจและวัตถุประสงค์

 

     ค่านิยมองค์กร (Corporate Values    : ซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส ยุติธรรม และภักดีต่อองค์กร

     อัตลักษณ์ (Identities)                     : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม.

     เอกลักษณ์ (Identity)                      : มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวน

    พันธกิจ (Mission)                          1. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคม แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

                                                              2. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                                                              3. สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

    วัตถุประสงค์                                        1. ให้การสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา

                                                              2. เพื่อการพัฒนานักศึกษาในด้้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม ส้รางความพร้อมให้นักศึกษามีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ตาม                                                                      หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรับใช้สังคม ประเทศชาติ

                                                              3. เพื่อการมีส่วนร่วมทางวิชาการ วิชาชีพ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนา                                                                          สังคมและชุมชน

                                                              4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์และสร้างความพร้อมในการไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา

                                                              5. มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

    

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-3976314,02-3976308
© 2023 Computer

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 1

Yesterday 59

Week 320

Month 203

All 72386