โครงการพัฒนาบุคลากร กองงานวิทยาเขตบางนา 
กิจกรรม เสริมสร้างการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐