ปรัชญา 
          
มุ่งสร้างงานตามพันธกิจ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

ปณิธาน

          พัฒนากองงานวิทยาเขตบางนา ให้เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์
          สนับสนุนการเรียนการสอน สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ และช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน