พันธกิจ
                1. สนับสนุนการสร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน
                2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
                3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
                4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
วัตถุประสงค์
               1. ให้การสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา
               2. เพื่อการพัฒนานักศึกษาในด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม เพื่อสร้างความพร้อมให้นักศึกษามีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับใช้สังคมประเทศชาติ
               3. เพื่อการมีส่วนร่วมทางวิชาการ วิชาชีพ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสังคมและชุมชน
               4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร และสร้างความพร้อมในการนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา
               5. มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานบริการ งานวิชาการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ