พรบ.

1. พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมการศึกษา พ.ศ.2547

2. พรบ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2541

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจารราชการไว้ก่อน พ.ศ.2554

2. อำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและแก้ไขคำสั่งการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2554

3. การลาออกจากข้าราชการ

4. การดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างซึ่งพ้นจากงานไปแล้วอันมิใช่เพราะเหตุตาย พ.ศ.2552

5. การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งพันจารราชการไปแล้วอันมิใช่เพราะเหตุตาย พ.ศ.2552

6. การสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.2552

7. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. 2551

8. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2551

9. จรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ2551

10. การบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2551

ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. การจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ.2555

2. การจ่ายเงินอุทิศเวลาให้แก่ราชการ พ.ศ.2555

3. การบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน (ฉบับที่3) พ.ศ.2555

4. การบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณรายได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

5. การจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2555

6. การจัดการสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554

 


 

 1.วิธีการศึกษาและการเขียนคำตอบข้อสอบวิชากฎหมาย