ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงผศ.พิทยา สีสด
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

 

 

นายพิพัฒน์ ไทยบำรุง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา

 

อ.ว่าที่ร้อยตรีชุมพล  มากทอง
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

 

นายศักดา ดอกแก้ว
หัวหน้างานธุรการ

นางอัญชไม สุขี
รักษาราชการแทน
หัวหน้างานกิจการและบริการนักศึกษา

นายทวีศักดิ์ นาคแก้ว
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายพิพัฒน์ ไทยบำรุง
หัวหน้างานช่างและยานพาหนะ

นายถนอม อุตรัตน์
หัวหน้างานแพทย์และอนามัย