แบบฟอร์ม งานช่างและยานพาหนะ


 แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์สวัสดิการ (update 30 ต.ค. 2557)
 แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง วิทยาเขตฯ (ไปต่างจังหวัด) (update 30 ต.ค. 2557)
 แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง วิทยาเขตฯ (ในกรุงเทพในเวลาราชการ) (update 30 ต.ค. 2557)
 แบบขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง วิทยาเขตฯ (ในกรุงเทพนอกเวลาราชการ) (update 30 ต.ค. 2557)