คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่น 9 วิทยาเขตบางนา(เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - มิ.ย. 2560