คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่น 10 วิทยาเขตบางนา(เรียนวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี) ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม