คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา ภาคพิเศษ รุ่น 18 (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) 
ระหว่างวันที่ 19 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 รายละเอียดดังนี้

ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่น 18 ภาค 2/60 <<< คลิ๊ก