ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1"  

 ประกาศมหาวทิยาลัยรามคำแหง เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2" 

 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างงบรายได้ (ลักษณะลูกจ้างประจำ), พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้ลักษณะลูกจ้างประจำ), ลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ลักษณะลูกจ้างประจำ) และเงินค่าตอบแทนพิเศษ (1 เม.ย.62) 

แบบประเมิน

    แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (แบบ ป.ม.ร. 1)  

           ตัวอย่าง การประเมิน (แบบ ป.ม.ร.1) 

    ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (องค์ประกอบที่ 1) (แบบ ป.ม.ร.2) 

           ตัวอย่าง การประเมิน (แบบ ป.ม.ร.2) 

    ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง (องค์ประกอบที่ 2) (แบบ ป.ม.ร.3)

            ตัวอย่าง การประเมิน (แบบ ป.ม.ร.3)

    แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กลุ่ม Line  แนะแนวราม 2

                                                               

ข้อมูลการศึกษา

 - ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

 - ข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆ

 - ปฏิทินการศึกษา

 - การสมัครเรียน

 - การลงทะเบียนเรียน

 - สารสนเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 - ระบบตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

 - สารสนเทศนักศึกษา พรีดีกรี

 - กองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 - งานนักศึกษาวิชาทหาร

 - สถาบันคอมพิวเตอร์

 - สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิก

 - ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

 - หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ 


 เว็บไซต์ที่นักศึกษาควรทราบ

 - กองกิจการนักศึกษา

 - สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.)

 - สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 - สำนักพิมพ์

 - สำนักกีฬา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 - กรมการจัดหางาน

 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 - สำนักงานประกันสังคม

 - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 - กระทรวงพาณิชย์

 - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


บทความเพื่อการพัฒนาและปรับตัว

 - True ปลูกปัญญา 

 - ห้องสมุด สสวท.

 - บทความทางการศึกษา

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 - รวมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ ฝึกอาชีพ และการสร้างเสริมอาชีพ 

 

แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จจากพี่ถึงน้อง

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

คุณเสรี เยาวะ
อัยการเชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

รศ.ดร.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ มร.
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
คุณรัชเขต  วสีเพ็ญ
วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

คุณรัชเขต  วสีเพ็ญ
วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

คุณนิตินันท์  บูรณะเจริญรักษ์
อัยการผู้ช่วย สำนักงานอัยการสูงสุด
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีโชค  ใดรอดดี 
คุณอาทิตย์  โรจน์บุนส่งศรี
รับราชการ ปลัดอำเภอ
ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
เรืออากาศตรีหญิงมนสินี  ชูสุวรรณ
นายทหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
คุณพัชรมณฑ์  เสวะนา
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

แบบประเมินโครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จจากพี่ถึงน้อง  ปีการศึกษา 2564 
 

   

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรม ตามรอยบุญและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธัมมาลังกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง

 

 

แนะแนวอาชีพอิสระ 

แหล่งปลูกโกโก้ เมืองจันท์
ผู้ประกอบการปลูกต้นโกโก้
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้
ข้อมูลจาก McDang's Travelogue
พิมเสนน้ำ
      

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 


 

 
 
 
 
 

การพัฒนาตนเอง

 - การพัฒนาบุคลิกภาพ

 - มารยาทไทยต่าง ๆ

 - กฎหมาย กฎระเบียบที่ผู้ค้าออนไลน์ต้องปฏิบัติ

 - 10 กฎหมาย “ต้องรู้” ในการทำ e-Commerce


ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่อาชีพ

 - กรมการจัดหางาน

 - กองส่งเสริมการมีงานทำ

 - กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 

 - ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ ฝึกอาชีพ และการสร้างเสริมอาชีพ


 เว็ปไซต์ข่าวการรับสมัครงาน

 - สมัครงานกับกรมการจัดหางาน

 - กรมการจัดหางาน

 - กองส่งเสริมการมีงานทำ

 - ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ


 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรมอาชีพอิสระ

 - โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

 - มูลนิธิพระดาบส/โรงเรียนพระดาบส

 - 17 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

 - มติชนอคาเดมี 

       

                                                                                                                                       กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมเก็บและคัดแยกขวดน้ำพลาสติกที่มีผู้นำมาบริจาค เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นจีวรพระ

กิจกรรมการรับบริจาคขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วนำไปรีไซเคิลเป็นจีวรพระ

โครงการ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กิจกรรม เรื่อง แผนที่ความคิด ชีวิตดี๊ดี เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จ  (Main Mapping)

วันที่  1  สิงหาคม 2562 ณ กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการ  แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กิจกรรม อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย

วันที่  2  สิงหาคม  2562 ณ กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กิจกรรม อบรมทักษะการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียน

วันที่  7  สิงหาคม  2562 ณ กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรม ศึกษาดูงาน โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วันที่  28 สิงหาคม 2562

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรม  ศึกษาดูงาน โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2563

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กิจกรรม อบรมการถ่ายภาพด้วยมือถือ นำไปสู่การเป็นช่างภาพแบบมืออาชีพ

วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2563

 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-3976314,02-3976308
© 2023 Computer

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 33

Yesterday 90

Week 197

Month 1551

All 75420

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้งาน Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม