หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการและบริการนักศึกษา

หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กลุ่ม Line  แนะแนวราม 2/66    กลุ่ม Line  แนะแนวราม 2

                                
                 

                                                               

ข้อมูลการศึกษา

 - ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

 - ข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆ

 - ปฏิทินการศึกษา

 - การสมัครเรียน

 - การลงทะเบียนเรียน

 - สารสนเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 - ระบบตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

 - สารสนเทศนักศึกษา พรีดีกรี

 - กองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 - งานนักศึกษาวิชาทหาร

 - สถาบันคอมพิวเตอร์

 - สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิก

 - ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

 - หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ 


 เว็บไซต์ที่นักศึกษาควรทราบ

 - กองกิจการนักศึกษา

 - สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.)

 - สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 - สำนักพิมพ์

 - สำนักกีฬา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 - กรมการจัดหางาน

 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 - สำนักงานประกันสังคม

 - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 - กระทรวงพาณิชย์

 - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


บทความเพื่อการพัฒนาและปรับตัว

 - True ปลูกปัญญา 

 - ห้องสมุด สสวท.

 - บทความทางการศึกษา

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 - รวมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ ฝึกอาชีพ และการสร้างเสริมอาชีพ 

 

แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จจากพี่ถึงน้อง

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

คุณเสรี เยาวะ
อัยการเชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

รศ.ดร.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ มร.
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
คุณรัชเขต  วสีเพ็ญ
วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

คุณรัชเขต  วสีเพ็ญ
วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

คุณนิตินันท์  บูรณะเจริญรักษ์
อัยการผู้ช่วย สำนักงานอัยการสูงสุด
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีโชค  ใดรอดดี 
คุณอาทิตย์  โรจน์บุนส่งศรี
รับราชการ ปลัดอำเภอ
ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
เรืออากาศตรีหญิงมนสินี  ชูสุวรรณ
นายทหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
คุณพัชรมณฑ์  เสวะนา
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

 

   

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรม ตามรอยบุญและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธัมมาลังกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง

 

 

แนะแนวอาชีพอิสระ 

แหล่งปลูกโกโก้ เมืองจันท์
ผู้ประกอบการปลูกต้นโกโก้
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้
ข้อมูลจาก McDang's Travelogue
พิมเสนน้ำ
      

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 


 

 
 
 
 
 

การพัฒนาตนเอง

 - การพัฒนาบุคลิกภาพ

 - มารยาทไทยต่าง ๆ

 - กฎหมาย กฎระเบียบที่ผู้ค้าออนไลน์ต้องปฏิบัติ

 - 10 กฎหมาย “ต้องรู้” ในการทำ e-Commerce


ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่อาชีพ

 - กรมการจัดหางาน

 - กองส่งเสริมการมีงานทำ

 - กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 

 - ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ ฝึกอาชีพ และการสร้างเสริมอาชีพ


 เว็ปไซต์ข่าวการรับสมัครงาน

 - สมัครงานกับกรมการจัดหางาน

 - กรมการจัดหางาน

 - กองส่งเสริมการมีงานทำ

 - ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ


 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรมอาชีพอิสระ

 - โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

 - มูลนิธิพระดาบส/โรงเรียนพระดาบส

 - 17 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

 - มติชนอคาเดมี 

       

                                                                                                                                       กิจกรรมนักศึกษา

 

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมอบรม “คุณธรรมนำสังคม”  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

 

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กิจกรรมเส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย วันพุธที่ 24  สิงหาคม 2565

VCNT - Visitorcounter

Today 67

Yesterday 52

Week 246

Month 1224

All 85165