• 02-3976308
  • -
  • จันทร์ (Mon) - ศุกร์ (Fri) 08.30 - 16.30 น.

ประมวลภาพการสอบนักศึกษาปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
18 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม "ค่ายคุณธรรม ฝึกสมาธิพิชิตการเรียน"
26 กรกฎาคม 2566

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรม การแข่งขันกีฬาเปตอง
27 กรกฎาคม 2566

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
กิจกรรมอบรม "เส้นทางสู่วิชาชีพนักปกครอง"
19 กรกฎาคม 2566

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม " ปลูกป่าเพื่อลดปัญหาโลกร้อน "
18 - 20 สิงหาคม 2566

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 29

Yesterday 87

Week 538

Month 29

All 90081

คณะผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

ว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี