• 02-3976308
  • -
  • จันทร์ (Mon) - ศุกร์ (Fri) 08.30 - 16.30 น.

งานแพทย์และอนามัย

 

นายถนอม อุตรัตน์
พยาบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแพทย์และอนามัย

หน่วยธุรการและเวชระเบียน

หน่วยพยาบาลและเภสัชกรรม

หน่วยเวชปฏิบัติ

หน่วยส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค


น.ส.ธัญชนก อันโต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)


นางสุมาลี ศิริพัฒน์โท
พยาบาลปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)


น.ส.อารียา อาทรประชาชิด
พยาบาลปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)

(หัวหน้าหน่วย)
น.ส.ธัญชนก อันโต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

น.ส.ศิริพร วุฒินาม
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน


น.ส.ปราณี ทะเย็น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางดวงใจ กงซุย
พนักงานทั่วไป

 
น.ส.สุปราณี ศิริมานะกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


น.ส.ชโลม ลิ้มมั่ง
พนักงานสถานที่

     

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 37

Yesterday 79

Week 356

Month 910

All 103633