• 02-3976308
  • -
  • จันทร์ (Mon) - ศุกร์ (Fri) 08.30 - 16.30 น.

 

นายวรพงศ์ อินทนนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานกิจการและบริการนักศึกษา

หน่วยธุรการ

หน่วยบริการการศึกษา

หน่วยแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ

หน่วยกีฬาและสวัสดิการนักศึกษา


น.ส.วราภรณ์   โสมนรินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้าหน่วย)


นายชยังกูร  บวรชินมาศ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)


นางรุ่งทิวา ธนวัตวรกานต์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)


นายนิพนธ์  ผลบุญเสริม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(หัวหน้าหน่วย)


นายมงคล  คมคาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายรชิษฐ์  ศรีรัตนกูล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายฉัตรชัย ตู้จินดา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางผ่องศรี เสียมไหม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ


นายชนวรรต ศรีลาคำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายวินิตย์  ทองชะอม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายวรวิทย์  ว่องไว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายปพณ ปุณญะรักษิต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายกัมพล  วงษ์ธัญกรณ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


นายอาคม  ชายขุนทด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางศิริอันนต์ ศรีสำอางค์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

น.ส.สาวิตรี  ว่องไว
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางเนตรนภา  นุ่นงาม
ผู้ช่วยช่างทั่วไป


น.ส.กนกพรรณ ฉ่ำศิริ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   


นายสรรเพ็ชญ์ ทองจันทร์
ผู้ช่วยช่าง

     

 

นางทิพวัลย์  วงษ์ธัญกรณ์
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการ

หน่วยสารบรรณ
และผลิตเอกสาร

หน่วยการเจ้าหน้าที่
และกิจการพิเศษ

หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ

หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ

 
นางรัชนี อิ่มลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้าหน่วย)


นางทิพวัลย์  วงษ์ธัญกรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้าหน่วย)


น.ส.อุษา  ช้างขนุน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(หัวหน้าหน่วย)


น.ส.พุทธชาติ  บุญคล่อง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)

 
น.ส.มณฑา  ธรรมจริยาวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ  
(หัวหน้าหน่วย)น.ส.กวิสรา  ระดาสาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการนายอิทธิพัทธ์  ประเสริฐศรี
บุคลากรปฏิบัติการน.ส.นุจนารถ  เงินฉาย
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ


น.ส.อารีญา  จันทมาศ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการน.ส.เพราพิลาศ  สุขเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

 
นางณัฐภัสสร  เลาคา
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


น.ส.ดรุณี ทิพย์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการน.ส.ภาวิณี  จันทร์มณี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ


นายณัฐพล เลาาคา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ


น.ส.ปาริฉัตร  สละทาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 
น.ส.ฐิติมา  บัวเลิศ
พนักงานสถานที่

     
นายกิตติพงษ์  ดาวแจ่ม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 

นางสาวยุวรรณดา พรประสิทธินัยน์
หัวหน้าหน่วยประปา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้างานช่างและยานพาหนะ

หน่วยยานพาหนะ
และซ่อมบำรุง

 

 


นายสุรเอส วงค์ใหญ่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)


นายกสิพัฒน์  สละทาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ


นายนพดล  ตรีอรรถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายยอดยิ่ง  คนซื่อ
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)


นายนคร  มะเริงสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)นายธวัชชัย  เงินฉาย 
พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)


 


นายพรศักดิ์  นกน้อย
พนักงานขับรถยนต์


นายมงคลชัย  เงินฉาย
พนักงานขับรถยนต์


นายธนภูมิ เงินฉาย
พนักงานขับรถยนต์


นายอภินันท์  มหาไทย
พนักงานขับรถยนต์

นายสำรวม  ประเสริฐศรี

ช่างไม้ 

นายวินัย  แพทยานนท์
ช่างไม้
 


นายนพเกล้า  ตรีอรรถ
พนักงานทั่วไป


นายรังสรรค์  บางแบ่ง
พนักงานทั่วไป


นายอรรถพล บุญอุ้ม
พนักงานขับรถยนต์
     
หน่วยไฟฟ้า


นายธนพัชร์ อิ่มลอย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)


นายธเนศร์  สละน้อย
ช่างเทคนิคชำนาญงาน 
นายศุภลักษณ์ ทัดทอง
ช่างไฟฟ้า     
หน่วยประปา


น.ส.ยุวรรณดา พรประสิทธินัยน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)


นายสมพงษ์ รอดเลี้ยง
ช่างประปานายกฤษณะ  เงินฉาย
ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน


     

 

นายถนอม อุตรัตน์
พยาบาลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแพทย์และอนามัย

หน่วยธุรการและเวชระเบียน

หน่วยพยาบาลและเภสัชกรรม

หน่วยเวชปฏิบัติ

หน่วยส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค


น.ส.ธัญชนก อันโต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)


นางสุมาลี ศิริพัฒน์โท
พยาบาลปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)


น.ส.อารียา อาทรประชาชิด
พยาบาลปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)

 

น.ส.ศิริพร วุฒินาม
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

น.ส.วิจิตรา รักชาติ
พยาบาลปฏิบัติการ
น.ส.ปราณี ทะเย็น
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


น.ส.ชโลม ลิ้มมั่ง
พนักงานทั่วไป

 
น.ส.สุปราณี ศิริมานะกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางดวงใจ กงซุย
พนักงานทั่วไป

     

 

นายสุรเอส วงค์ใหญ่
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะและซ่อมบำรุง
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่

หน่วยอาคารเรียน
สถานที่

 

 


นายจิระพงศ์  สลักถ้วนถี่
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)


นางอรอนงค์  วงศ์วิเคราะห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ


นางปรานอม  นกน้อย
ผู้ช่วยช่างทั่วไป


น.ส.กรรณิการ์ มณีกระจ่าง
พนักงานสถานที่


น.ส.สุปราณี  ไทยใหม่
พนักงานสถานที่ 

 

หน่วยเกษตร

 


นายนาวิน  ศรีใส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
(หัวหน้าหน่วย)


นายธีรศักดิ์  ก้อนทอง
พนักงานสถานที่


 
นายนพรัตน์  ตรีอรรถ
พนักงานสถานที่นางจันเป็ง  สุมามั่น
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

 

นายธรรมรัตน์  รู้รอบดี
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

 

นายกิตติพงษ์  บางแบ่ง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป 


 


นายสังวาลย์ ว่องไว
พนักงานสถานที่


นายสำราญ เชิญมาก
พนักงานสถานที่


นายวัชรินทร์ คุณชน
พนักงานสถานที่

นายสำราญ วงศ์วิเคราะห์
พนักงานขับรถยนต์

นายอานนท์ วงศ์วิเคราะห์
พนักงานขับรถยนต์

นายสายชล ก้อนทอง
พนักงานขับรถยนต์
 


นายแก้วกาญจน์  ภิรมย์เสวก
พนักงานทั่วไป


นางสาวนุจรีย์  ศรีสุข
พนักงานทั่วไป


นางแพงสี  ประเสริฐศรี
พนักงานสถานที่

น.ส.บัวพา  บุญประสิทธิ์
พนักงานสถานที่

นางอารีย์  บุญยัง
พนักงานสถานที่

นางสาวสุดารัตน์  ยอดสาร
พนักงานทั่วไป

หน่วยรักษาความปลอดภัย

นายภูมิพัฒน์  ศิริพลานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
(หัวหน้าหน่วย)

         

Menu

VCNT - Visitorcounter

Today 23

Yesterday 87

Week 532

Month 23

All 90075

คณะผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

ว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี