ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.พิทยา สีสด

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

นางสำอางค์ ปอกกันทา

ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา


ปริญญาตรี

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่น 9) วิทยาเขตบางนา (เรียนวันอังคาร - พฤหัสบดี
จำหน่ายใบสมัคร 16 พ.ค. - 4 ก.ค. 2559 
ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 12 ก.ค. 59 ชำระค่าลงทะเบียนเรียนในวันรับสมัคร ลงชื่อสมัครออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (รุ่น 8) วิทยาเขตบางนา (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์) 
จำหน่ายใบสมัคร 16 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2559
รับสมัคร 1 - 30 มิ.ย. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้


ปริญญาโท 

 ประกาศรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (Saturday Program) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เรียนวันเสาร์วันเดียว ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2559
 - คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
 - เรียนวันเสาร์ เวลา 8.00 - 21.00 น. ณ วิทยาเขตบางนา
 - แผน ข. ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์
 - ศึกษาดูงานในประเทศหรือประเทศญี่ปุ่น
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-8220,081-489-5474,086-022-9147,081-871-7997 หรือ www.ymba-bangna.ru.ac.th 

 ประกาศรับสมัครหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่น 15 วิทยาเขตบางนา รายละเอียดดังนี้

 ประกาศรับสมัครหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2559 เรียน ณ วิทยาเขตบางนา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 ตุลาคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม

 ประกาศรับสมัครหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) โครงการพิเศษ แผน ข วิทยาเขตบางนา รุ่น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 ประกาศรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ MBA ONE DAY PROGRAM เรียนวันเสาร์วันเดียว ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2559 
รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครออนไลน์

 

 ประกาศรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Advanced Program วิทยาเขตบางนา รุ่น 12 เรียนวันอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 4 กันยายน 2559 
รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครออนไลน์


 ประกาศรับสมัครหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 รุ่น 17 วิทยาเขตบางนา ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. - 30 มิ.ย. 59 และรับสมัครช่วง 2 บัดนี้ถึง 23 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร(สมัครด้วยตนเอง)

 ประกาศรับสมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่น 8 วิทยาเขตบางนา
รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครออนไลน์ http://www.mbaindustrial.com/

 

ปฏิทินกิจกรรม วข.ปรับปรุงเมื่อ 15/07/2557


สมัครวันนี้ อบรมวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559


กำหนดการอบรมรุ่นที่ 29
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 – 21.00 น. ห้องประชุม อาคาร พระมาส ชั้น 4 ห้อง 401


ระเบียบการรับสมัคร                                                 ใบสมัคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค 1/59