มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา

สมัครวันนี้ อบรมวันที่ 25 เมษายน 2558

กำหนดการอบรมรุ่นที่ 8

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 12.0016.00 น. ห้องประชุม อาคาร พระมาศ ชั้น 4 ห้อง 401

ระเบียบการรับสมัคร       ใบสมัคร
ตารางการจัดอบรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ
เข้าอบรมอาชีพอิสระ หัวข้อ พิมเสนน้ำ ยาหม่อง และน้ำยาล้างจานสมุนไพร
ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณกองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ ห้องฝึกอบรมอาชีพอิสระ อาคารพระมาส (PRB)ชั้นล่าง

โทร. ๐๒ ๓๙๗ ๖๓๑๔, ๐๘ ๑๙๐๒ ๙๕๕๐ คุณอารียา, ๐๘ ๙๑๓๓ ๕๔๐๖ คุณดาลิน
โดยนักศึกษาชำระค่าวัสดุอบรม เป็นเงิน ๕๐.- บาท บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ท่านละ ๑๐๐.- บาท


ใบสมัคร

เข้าสู่ www.bangna.ru.ac.th