อ.ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล

ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และวิทยาเขตบางนา

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

Website : https://www.mbaindustrial.com/mba-industrial.html

 

ชื่อปริญญาบัตร  

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) 

Master of Business Administration (Industrial Management)

 

บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)

M.B.A. (Industrial Management)

สถานที่เรียน :

กองวิทยาเขตบางนา : อาคารอำนวยการ ชั้น 4-5

 

เรียนเฉพาะอาทิตย์ (วันเดียว) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น.

ระบบการศึกษา :

แบบ Block Course System (เรียนครั้งละ 1 วิชา และสอบวัดผลแล้ว จึงเรียนวิชาถัดไป)

 

จำนวน 16 วิชา รวมทั้งสิน 40 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 

แผน ข (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์)

 

เรียนต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร 2 ปี 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)

คัดเลือก :

โดยการสัมภาษณ์ (ไม่มีการสอบข้อเขียน)

 

รายละเอียด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่1/65 ของ NM วิทยาเขตบางนา รุ่นที่12
ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
1 BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต
1 BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา
3 RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา  1
3. หมวดวิชาบังคับแกน
4 INM 6101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การเพื่อธุรกิจ  3
5 INM 6102 การจัดการการเงินเพื่อธุรกิจ  3
6 INM 6103 การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม  3
7 INM 6104 การจัดการการดำเนินงานเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม  3
8 INM 6105 วิธีการวิจัยทางธุรกิจเพื่อธุรกิจ  3
9 INM 6106 การบัญชีเพื่อธุรกิจ  3
10 INM 6107 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม  3
4. หมวดวิชาเลือก
11 INM 6201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม  3
12 INM 6203 การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  3
13 INM 6204 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม  3
14 INM 6205 การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการปฏิรูปทางเทคโนโลยี  3
15 INM 6207 การจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม  3
5. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
16 INM 7096 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  3
6. การสอบประมวลความรู้
17 INM 7097 การสอบประมวลความรู้  ไม่นับหน่วยกิต
รวมทั้งหมด 40 หน่วยกิต

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม  อินทรัมพรรย์

ประธานกรรมการบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา

E-Mail (RU Mail) :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา 
Master of Laws Program

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง มุ่งผลิตนักกฎหมายให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพ
ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของคณะนิติศาสตร์ที่ว่า “คุณธรรมคู่กฎหมายขยายโอกาสทางการศึกษา”

โครงสร้างหลักสูตร
ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
1 RAM6001 ความรู้คู่คุณธรรมสําหรับบัณฑิตศึกษา 1
2 LAW6000 ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษากฎหมาย (2)
3 LAW6101 หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 3
4 LAW6201 ปรัชญาและหลักกฎหมายมหาชน 3
5 LAW6103 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 3
    รวม 10 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
1 LAW6001 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (2)
2 LAW6811 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ 3
3 LAW6301 หลักกฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง 3
4 LAW6818 กฎหมายอาญาชั้นสูง 3
5 LAW6202 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง 3
    รวม 12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
1 LAW6105 การจัดการและพฤติกรรมองค์การเพื่อธุรกิจ  3
2 LAW6118 การจัดการการเงินเพื่อธุรกิจ  3
3 LAW6803 การจัดการการตลาดเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม  3
4 LAW6203 การจัดการการดำเนินงานเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรม  3
     รวม 12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
1 LAW7096 การค้นคว้าอิสระ  6
2 LAW6507 การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  3
3 LAW6801 นิติปรัชญา  3
4 LAW6817 กฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ  3
     รวม 15 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น 49 หน่วยกิต

ระบบการศึกษา

    - คุณสมบัติผู้สมัคร : สําเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง 

    - ดําเนินการศึกษาแบบระบบทวิภาค (Semester System) โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ระบบการศึกษาแบบเรียนครั้งละ 1 วิชา (แบบ Block Course System) เรียนจนจบทีละวิชา แต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนรวมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง

    - ระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต กําหนดให้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยมีผลการศึกษาได้
คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (LAW 7097) และรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ
เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

     ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 175,000-180,000.- บาท 

 

Contact :

     สํานักงานบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โทร. 0-2310-8188

     - http://www.ru.ac.th (เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง)
     - http://www.lawgrad.ru.ac.th (เว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์)
     - http://www.grad.ru.ac.th (เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย)

หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กลุ่ม Line  แนะแนวราม 2/66    กลุ่ม Line  แนะแนวราม 2

                                
                 

                                                               

ข้อมูลการศึกษา

 - ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

 - ข้อมูลเกี่ยวกับคณะต่างๆ

 - ปฏิทินการศึกษา

 - การสมัครเรียน

 - การลงทะเบียนเรียน

 - สารสนเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

 - ระบบตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

 - สารสนเทศนักศึกษา พรีดีกรี

 - กองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 - งานนักศึกษาวิชาทหาร

 - สถาบันคอมพิวเตอร์

 - สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิก

 - ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

 - หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ 


 เว็บไซต์ที่นักศึกษาควรทราบ

 - กองกิจการนักศึกษา

 - สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล(สวป.)

 - สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 - สำนักพิมพ์

 - สำนักกีฬา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 - กรมการจัดหางาน

 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 - สำนักงานประกันสังคม

 - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 - กระทรวงพาณิชย์

 - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


บทความเพื่อการพัฒนาและปรับตัว

 - True ปลูกปัญญา 

 - ห้องสมุด สสวท.

 - บทความทางการศึกษา

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 - รวมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ ฝึกอาชีพ และการสร้างเสริมอาชีพ 

 

แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จจากพี่ถึงน้อง

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

คุณเสรี เยาวะ
อัยการเชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

รศ.ดร.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ มร.
ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
คุณรัชเขต  วสีเพ็ญ
วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

คุณรัชเขต  วสีเพ็ญ
วิทยากรนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

คุณนิตินันท์  บูรณะเจริญรักษ์
อัยการผู้ช่วย สำนักงานอัยการสูงสุด
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีโชค  ใดรอดดี 
คุณอาทิตย์  โรจน์บุนส่งศรี
รับราชการ ปลัดอำเภอ
ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
เรืออากาศตรีหญิงมนสินี  ชูสุวรรณ
นายทหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
คุณพัชรมณฑ์  เสวะนา
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

 

   

 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรม ตามรอยบุญและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธัมมาลังกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง

 

 

แนะแนวอาชีพอิสระ 

แหล่งปลูกโกโก้ เมืองจันท์
ผู้ประกอบการปลูกต้นโกโก้
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโกโก้
ข้อมูลจาก McDang's Travelogue
พิมเสนน้ำ
      

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 


 

 
 
 
 
 

การพัฒนาตนเอง

 - การพัฒนาบุคลิกภาพ

 - มารยาทไทยต่าง ๆ

 - กฎหมาย กฎระเบียบที่ผู้ค้าออนไลน์ต้องปฏิบัติ

 - 10 กฎหมาย “ต้องรู้” ในการทำ e-Commerce


ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่อาชีพ

 - กรมการจัดหางาน

 - กองส่งเสริมการมีงานทำ

 - กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน 

 - ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ ฝึกอาชีพ และการสร้างเสริมอาชีพ


 เว็ปไซต์ข่าวการรับสมัครงาน

 - สมัครงานกับกรมการจัดหางาน

 - กรมการจัดหางาน

 - กองส่งเสริมการมีงานทำ

 - ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ


 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรมอาชีพอิสระ

 - โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

 - มูลนิธิพระดาบส/โรงเรียนพระดาบส

 - 17 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

 - มติชนอคาเดมี 

       

                                                                                                                                       กิจกรรมนักศึกษา

 

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

กิจกรรมอบรม “คุณธรรมนำสังคม”  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

 

โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กิจกรรมเส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย วันพุธที่ 24  สิงหาคม 2565

VCNT - Visitorcounter

Today 12

Yesterday 65

Week 323

Month 1685

All 85626

คณะผู้บริหารกองงานวิทยาเขตบางนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

นายพีรยุทธ พลอยแหวน
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา

นโยบายการใช้ Cookies

เราอาจจะใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ โปรดคลิก "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookies และสามารถคลิก "นโยบายการใช้งาน Cookies" เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม